โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
หมู่ที่ 12 บ้านโนนสมบูรณ์  ตำบลโกสัมพี  อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร 62000
เอกสารภายใน
กรอกรหัสผ่านเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร