โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
หมู่ที่ 12 บ้านโนนสมบูรณ์  ตำบลโกสัมพี  อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร 62000
ข่าวประชาสัมพันธ์
รอการบันทึกข้อมูลจากเจ้าหน้าที่