โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
หมู่ที่ 12 บ้านโนนสมบูรณ์  ตำบลโกสัมพี  อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร 62000
คณะกรรมการนักเรียน
รอบันทึกข้อมูลจากเจ้าหน้าที่